PRZEJDŹ DO GŁÓWNEJ TREŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Collingwood Learning Solutions Ltd
Polityka prywatności danych i plików cookie
NASZE ZOBOWIĄZANIE

Firma Collingwood Learning Solutions Ltd („Collingwood”) ceni ludzi, którym zapewnia narzędzia i materiały edukacyjne, oraz rozumie, jak istotną rolę w tworzeniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku odgrywa prywatność danych.

1. JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ POLITYKI?

1.1. Celem niniejszej Polityki jest wyjaśnienie, w jaki sposób Collingwood będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika do własnych celów oraz objaśnienie praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych.

Zasadniczo firma Collingwood będzie wykorzystywała dane osobowe użytkownika w ramach swoich uzasadnionych prawnie interesów oraz w związku ze stosunkiem łączącym użytkownika z firmą Collingwood. Cele, do których Collingwood wykorzystuje dane osobowe użytkownika, zostały określone w niniejszym punkcie, ale mogą być także przekazywane w innych komunikatach każdorazowo opracowywanych lub zmienianych.
Możemy odstąpić od niniejszej Polityki lub zmienić jej treść w dowolnym momencie, a także dokonywać każdorazowo jej uzupełnienia lub zmiany poprzez wprowadzanie dodatkowych zasad i wytycznych.

2. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA POLITYKA?

2.1. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich osób, których dane osobowe (nazywane również danymi umożliwiającymi identyfikację) przetwarzamy. Czynności przetwarzania obejmują między innymi tworzenie, odbieranie, udostępnianie, zmienianie i usuwanie danych osobowych.

Program Smashed 

W przypadku uczniów, którzy logują się indywidualnie do programu Smashed, będą używane losowo generowane username, w związku z czym dane osobowe ucznia nie będą zbierane. 

Jedyne dane osobowe w programie Smashed, które będą przetwarzane, to dane nauczycieli. 

3. W JAKI SPOSÓB COLLINGWOOD RZETELNIE I ZGODNIE Z PRAWEM PRZETWARZA DANE UŻYTKOWNIKA? W JAKIM CELU TO ROBI?

3.1. Wykaz rodzajów danych użytkownika, które możemy przetwarzać, znajduje się w załączniku 1.

3.2. Opisane w niniejszym punkcie czynności przetwarzania mogą opierać się na jednej lub kilku podstawach prawnych.

3.3. Zazwyczaj przetwarzamy dane osobowe użytkownika na podstawie jego zgody. Jeżeli użytkownik nie osiągnął wieku ustawowo umożliwiającego wyrażenie zgody, wówczas możemy przetwarzać jego dane na podstawie zgody jego rodzica lub opiekuna. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.
3.4. Możemy przetwarzać dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Uzasadniony interes opiera się na naszym dążeniu do pomocy w edukowaniu młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez osoby niepełnoletnie.
3.5. Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przechowywane w sposób nieuporządkowany, np. w dokumentach papierowych oraz w wiadomościach programu Outlook. Mogą być także przechowywane w sposób uporządkowany w różnych systemach informatycznych i innych, oraz w różnych aplikacjach, rozwiązaniach i bazach danych. Niektóre z nich mogą być własnością osób trzecich i/lub być obsługiwane przez takie osoby. Nawiązując współpracę z takimi osobami trzecimi, zobowiązujemy je do spełnienia wymogów umownych w zakresie ochrony danych osobowych.

4. DLACZEGO PRYWATNOŚĆ DANYCH JEST ISTOTNA?

4.1 Collingwood przestrzega praw osób fizycznych do zachowania prywatności danych.
Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych 2016/679 oraz inne powiązane z nim lokalne przepisy prawa („RODO”) określają, jakie prawa przysługują osobom fizycznym w tym zakresie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzn. w Unii Europejskiej oraz na Islandii, w Liechtensteinie i Norwegii). RODO obowiązuje zawsze wtedy, gdy administrator danych (lub podmiot przetwarzający dane, działający w imieniu administratora danych) przetwarza dane osobowe osób z EOG. RODO wymaga od administratora ochrony takich danych osobowych poprzez przestrzeganie zasad prywatności danych (zob. punkt 6 poniżej) i nakłada ograniczenia w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych przez administratora. Niektóre kluczowe pojęcia mają określone znaczenie zgodnie z RODO (zob. punkt 5 poniżej).
Collingwood przestrzega również lokalnych przepisów obowiązujących w kraju, w którym prowadzi działalność. Na przykład, niniejszy komunikat ma na celu uwzględnienie Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie w Stanach Zjednoczonych.

5. CO OZNACZAJĄ KLUCZOWE POJĘCIA?

5.1. Administrator danych jest osobą, która określa cele i metody faktycznego lub prawdopodobnego przetwarzania danych. Może nim być spółka zatrudniająca lub operacyjna. Administrator danych może podjąć decyzję o zatrudnieniu podmiotu przetwarzającego dane do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu.

5.2. Dane osobowe (lub dane umożliwiające identyfikację) to wszelkie informacje dotyczące żyjącej osoby. „Osoba” to ktoś, kogo można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować. Można tego dokonać zwłaszcza na podstawie danych identyfikujących, takich jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy albo jeden lub kilka czynników określających szczególną tożsamość osoby pod względem fizycznym, fizjologicznym, genetycznym, psychicznym, ekonomicznym, kulturowym lub społecznym. Osoba będąca przedmiotem informacji jest nazywana „osobą, której dane dotyczą”.

5.3. Przetwarzanie oznacza niemal każdą czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, automatycznie lub w inny sposób, do których zalicza się gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

6. JAKIE SĄ ZASADY PRYWATNOŚCI DANYCH?

6.1. Firma Collingwood przestrzega zasad prywatności danych określonych poniżej:

6.2. Przejrzystość: dane należy przetwarzać zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty.

6.3. Ograniczenie celu: dane należy gromadzić wyłącznie w określonych, wyraźnych i uzasadnionych celach.

6.4. Minimalizacja danych: gromadzone dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do informacji niezbędnych do celów przetwarzania.

6.5. Prawidłowość: dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

6.6. Przechowywanie danych: dane należy przechowywać w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

6.7. Integralność, poufność i bezpieczeństwo danych: dane należy przetwarzać w sposób bezpieczny, zapewniający m.in. ochronę danych przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6.8. Przekazywanie danych za granicę: Danych osobowych przekazywanych lub wytworzonych na terytorium EOG dane nie wolno przekazywać poza terytorium EOG bez zapewnienia stosowania przez odbiorcę takich danych osobowych odpowiednich umownych środków ochrony. Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w punkcie 9 poniżej.

6.9. Będziemy szanować prawa przysługujące użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą (zob. punkt 12 poniżej).

7. W JAKICH CELACH COLLINGWOOD BĘDZIE WYKORZYSTYWAĆ DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

7.1 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika głównie w celu zapewnienia mu naszych materiałów edukacyjnych.

7.2 Konieczne może być także przetwarzanie przez nas danych osobowych użytkownika:

7.2.1 do celów prawnych i/lub regulacyjnych;

7.2.2 w celu przekazywania i dostarczania użytkownikowi informacji, aktualności i aktualizacji;

7.2.3 na potrzeby transmisji na żywo obrazu z wykorzystaniem aplikacji takich jak np. Zoom i Microsoft Teams;

7.2.4 do monitorowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci i informacji oraz realizacji naszych celów w zakresie zarządzania informacjami i zapewnienia ich bezpieczeństwa;

7.2.5 w celu zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania, w tym również, w razie potrzeby, do oceny ryzyka lub
zapobiegania nadużyciom oraz na potrzeby zagadnień BHP;

7.2.6 w celu prowadzenia czynności analitycznych lub porównawczych ba poziomie zagregowanym lub statystycznym w celu wspomagania naszych uzasadnionych interesów biznesowych oraz do monitorowania wydajności;

7.2.7 do rutynowego zarządzania codzienną działalnością oraz czynnościami operacyjnymi realizowanymi z udziałem użytkownika, np. związanymi z przekazywaniem informacji do kontaktu.

7.3 Przetwarzanie danych w sposób opisany powyżej może być każdorazowo kontynuowane po zakończeniu naszej współpracy z użytkownikiem (w odpowiednim i niezbędnym zakresie) oraz zgodnie z naszymi zasadami zarządzania dokumentacją. Przykładami mogą być wszelkie sprawy sądowe i spory, a także sytuacje, w których jest to konieczne.

8. CZY DANE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZEKAZYWANE OSOBOM TRZECIM?

8.1. Przez cały okres trwania relacji z użytkownikiem możemy udostępniać dane osobowe osobom trzecim, w tym między innymi w celu przetwarzania opisanym powyżej lub później, jeśli jest to konieczne lub zasadnie niezbędne do realizacji naszych obowiązków wynikających ze wszelkich obowiązujących ustaleń.

8.2. Takimi osobami trzecimi są między innymi usługodawcy, szkoły lub uczelnie użytkownika, a także wszyscy potencjalni nabywcy spółki Collingwood.

8.3. Ilekroć udostępniamy dane osobowe usługodawcom działającym w naszym imieniu, tacy usługodawcy są uznawani w EOG na podstawie przepisów o ochronie danych za podmioty przetwarzające dane, a tym samym podlegają obowiązkom ustawowym, jak również zobowiązaniom umownym określonym w pisemnej umowie.

9. CZY DANE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZEKAZYWANE POZA WIELKĄ BRYTANIĘ LUB TERYTORIUM EOG?

9.1. Jeśli dane użytkownika zostały przekazane lub wytworzone na terytorium EOG, być może będziemy musieli przekazać jego dane poza granice Wielkiej Brytanii lub EOG (zależnie od przypadku) w ramach prawnie uzasadnionych interesów Collingwood zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki oraz innymi informacjami dotyczącymi przejrzystości, a także innymi każdorazowo określanymi zasadami polityki, standardami i wytycznymi.

Jeżeli dane osobowe użytkownika zostaną przekazane poza terytorium Wielkiej Brytanii i/lub EOG, należy mieć świadomość, że użytkownikowi może przysługiwać mniej praw na mocy lokalnych przepisów o ochronie danych niż w kraju jego zamieszkania. Podejmiemy jednak wszelkie racjonalnie uzasadnione kroki, aby zapewnić, że dane osobowe użytkownika będą traktowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki i właściwymi przepisami o ochronie danych. Oznacza to między innymi zawieranie umów zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika, a także zapewnienie z naszej strony, że takie przekazywanie danych będzie odbywało się z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń.

9.2. Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało powierzone podmiotom przetwarzającym dane, należy pamiętać, że niektóre z nich mogą mieć swoje siedziby poza granicami Wielkiej Brytanii i/lub EOG. Możemy być zmuszeni do korzystania z centrów danych i obiektów operacyjnych, które działają poza granicami Wielkiej Brytanii i/lub EOG, na przykład w przypadku przełączenia serwerów. Niektórzy usługodawcy mogą przechowywać dane w chmurze w różnych miejscach na świecie.
10. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIONE JEST BEZPIECZEŃSTWO DANYCH UŻYTKOWNIKA?

10.1. W naszej firmie obowiązuje cały szereg zasad polityki, procedur i wytycznych, które zapewniają bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika.

10.2. Zapewniamy przechowywanie danych osobowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym, a ujawniamy je wyłącznie upoważnionym odbiorcom, niezależnie od tego, czy są przechowywane w formie papierowej, czy elektronicznej.

10.3. Wprowadziliśmy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych przez nas informacji. Zdecydowaliśmy o rodzaju podejmowanych działań, uwzględniając charakter informacji oraz najskuteczniejszy sposób zapobiegania dostępowi osób nieupoważnionych.

11. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE UŻYTKOWNIKA?

11.1 Dane osobowe użytkownika będziemy przechowywać przez trzy lata po przekazaniu mu naszych narzędzi edukacyjnych.
Po upływie tego czasu bezpiecznie zniszczymy jego dane osobowe, z należytym uwzględnieniem wymogów prawnych i regulacyjnych lub wytycznych dotyczących przechowywania.

11.2 Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej niż jest to konieczne dla celów określonych w niniejszej Polityce, ani też nie będziemy przechowywać żadnych danych osobowych użytkownika, które zostały przez niego wskazane jako nieaktualne.

12. PLIKI COOKIE (TZW. „CIASTECZKA”)

12.1 Podobnie jak wiele innych witryn i aplikacji, wykorzystujemy pliki cookie, skrypty, znaczniki pikselowe, znaczniki elektroniczne, znaczniki nawigacyjne i podobne technologie (zwane łącznie „plikami cookie”), które pomagają nam gromadzić i przechowywać informacje o użytkownikach naszych witryn i aplikacji oraz niektórych witryn osób trzecich, z którymi współpracujemy.

12.2 W tym punkcie wyjaśniono, czym są pliki cookie, a także szczegółowo opisano poszczególne rodzaje plików cookie, które wykorzystujemy na naszej witrynie. Opisano w nim również, dlaczego korzystamy z tych plików cookie i podano informacje o tym, jakie pliki cookie może wybrać użytkownik i wszystkie osoby odwiedzające naszą witrynę.

12.3 Korzystamy z różnego rodzaju plików cookie na naszej witrynie, w tym z plików niezbędnych, wydajnościowych / analitycznych i funkcjonalnych (dodatkowe informacje w punkcie „Do czego wykorzystujemy pliki cookie?” poniżej). Pliki cookie mogą być zapisywane przez nas lub przez podmiot trzeci. Podczas pierwszej wizyty na naszej witrynie użytkownik zostanie zapytany, czy zgadza się na niewymagane pliki cookie, a my nie będziemy ich wykorzystywać bez zgody użytkownika. Użytkownik może również w dowolnej chwili zmienić zdanie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub urządzenia (dodatkowe informacje można znaleźć w punkcie „Jak zarządzać plikami cookie” poniżej). W razie pytań dotyczących korzystania z plików cookie należy skontaktować się z nami, korzystając z informacji podanych na końcu niniejszego dokumentu.

12.4 Co to jest plik cookie?

Plik cookie to ciąg informacji zawierający wyłącznie tekst, który witryna internetowa zapisuje do pliku cookie w przeglądarce na dysku twardym urządzenia użytkownika. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „termin przydatności” oraz wartość, która jest zwykle niepowtarzalną liczbą generowaną losowo. Inne wykorzystywane przez nas technologie pełnią bardzo podobną funkcję, ale działają nieco inaczej.
12.5 Stosujemy dwa szeroko pojęte rodzaje plików cookie:

Własne pliki cookie, zapisywane bezpośrednio przez nas na urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę; oraz
Pliki cookie podmiotów trzecich, zapisywane przez osoby trzecie w naszym imieniu, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę i niektóre witryny podmiotów trzecich, z którymi współpracujemy.

Tego rodzaju pliki cookie można podzielić na sesyjne i trwałe pliki cookie. Sesyjne pliki cookie to tymczasowe pliki cookie, które zapamiętują wybory i preferencje użytkownika, a następnie po opuszczeniu witryny są usuwane. Z kolei trwałe pliki cookie pozostają zapisane w jednym z podfolderów przeglądarki do czasu ich ręcznego usunięcia lub wygaśnięcia.

Przydatność plików cookie polega na tym, że dzięki nim witryna rozpoznaje urządzenie użytkownika. Dodatkowe informacje na temat plików cookie można znaleźć na stronie: www.allaboutcookies.org.

12.6 W jaki sposób ta witryna wykorzystuje pliki cookie?

Ta witryna wykorzystuje opisane poniżej pliki cookie do następujących celów:

Niezbędne pliki cookie: Ten rodzaj plików cookie jest wymagany do poruszania się po witrynie oraz korzystania z jej funkcji, na przykład dostępu do zabezpieczonych stref witryny. Bez nich niemożliwe jest poprawne działanie naszej witryny ani oferowanie interesujących użytkownika usług, takich jak koszyk czy e-faktura.
Do niezbędnych plików cookie, z których możemy korzystać w tej witrynie, należą pliki cookie do zarządzania treścią, które są potrzebne witrynie do działania systemu zarządzania treścią, a także pliki cookie preferencji szablonów, niezbędne witrynom mobilnym i umożliwiające nadanie witrynie zamierzonego wyglądu i charakteru.
Wydajnościowe i analityczne pliki cookie: Ten rodzaj plików cookie gromadzi informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, na przykład które strony odwiedzają najczęściej, a także o wszelkich komunikatach o błędach otrzymywanych przez użytkowników na stronach internetowych. Pliki te nie gromadzą informacji umożliwiających bezpośrednią identyfikację użytkowników. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są często agregowane i w związku z tym dane w nich zawarte stają się anonimowe. Pliki te służą wyłącznie do ulepszania działania witryny i pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób większość osób z niej korzysta. Jednym z przykładów jest usługa Google Analytics, która pomaga nam analizować sposób korzystania z witryny. To narzędzie analityczne wykorzystuje pliki cookie do gromadzenia standardowych informacji z dziennika internetowego oraz informacji o zachowaniach użytkowników. Dane te są następnie agregowane, aby uniemożliwić ustalenie tożsamości poszczególnych osób. Informacje o sposobie korzystania z witryny przez użytkownika oraz adres IP użytkownika są przekazywane do Google i wykorzystywane przez nas do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkowników, opracowywania raportów statystycznych na temat aktywności w witrynie oraz tworzenia profilu zagregowanych użytkowników na podstawie ich danych demograficznych i zainteresowań. Tutaj można wyświetlić ogólne zobowiązania Google Analytics do zachowania prywatności. Aby wycofać zgodę na śledzenie przez Google Analytics na wszystkich witrynach, należy kliknąć tutaj.
Funkcjonalne pliki cookie: Ten rodzaj plików cookie pozwala witrynie zapamiętywać wybory dokonane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, jego język
lub region) i umożliwia korzystanie z ulepszonych, bardziej spersonalizowanych funkcji. Pliki te mogą również służyć do zapamiętywania zmian wprowadzonych w rozmiarze tekstu, czcionkach i innych elementach stron internetowych, które można personalizować. Mogą one służyć także do świadczenia usług, których zażądał użytkownik, takich jak oglądanie wideo lub publikowanie komentarzy. Informacje gromadzone w tego rodzaju plikach cookie mogą być zanonimizowane i nie pozwalają na śledzenie aktywności użytkownika związanej z przeglądaniem innych witryn.
Możemy zapisać plik cookie, który zapamięta preferencje użytkownika (plik cookie dotyczący preferencji), aby nie musiał on ponownie wprowadzać swoich danych (kraju i preferencji językowych) na naszej stronie głównej. Można tego dokonać, wybierając opcję „Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu”. Opcja ta nie jest jednak zalecana, jeśli użytkownik korzysta z komputera wspólnie z inną osobą. Ten plik cookie nie zapisuje daty urodzenia użytkownika.
12.7 Możemy również korzystać z usług określonych usługodawców, którzy będą zapisywali pliki cookie w naszym imieniu za pośrednictwem współpracujących z nami witryn podmiotów trzecich. Ten rodzaj plików cookie umożliwia nam analizę odwiedzin w konkretnych obszarach tych witryn oraz gromadzenie określonych informacji dotyczących zakupu naszych produktów. Opisane pliki cookie mogą gromadzić informacje takie jak: informacje o koszyku, wyświetlone strony produktów, czy dokonano zakupu naszego produktu i które z naszych produktów były wyszukiwane.

12.8 W jaki sposób użytkownik może zarządzać plikami cookie?

W przypadku korzystania z przeglądarki internetowej (np. Google Chrome, Mozilla Firefox lub Microsoft Edge) użytkownik może akceptować lub odrzucać pliki cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji przeglądarki służących do zarządzania plikami cookie, należy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki lub stroną pomocy. W przypadku korzystania z różnych przeglądarek i/lub różnych urządzeń konieczne może być dostosowanie każdej przeglądarki do preferencji dotyczących plików cookie. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zarządzania plikami cookie w przeglądarce, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj. Uwaga: w przypadku wyłączenia wszystkich plików cookie korzystanie ze wszystkich interaktywnych funkcji naszej witryny może być niemożliwe.

13. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI W ODNIESIENIU DO JEGO DANYCH OSOBOWYCH?

Użytkownikowi (lub rodzicowi albo opiekunowi użytkownika, jeżeli użytkownik nie osiągnął wieku ustawowo umożliwiającego wyrażenie zgody) przysługują następujące uprawnienia:

13.1. Prawo dostępu: dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika (zob. punkt „Jak uzyskać dostęp do swoich danych osobowych” poniżej); użytkownik może zwrócić się z prośbą o możliwość wglądu w przechowywane przez nas jego dane osobowe, a my postaramy się spełnić taką prośbę w terminie jednego miesiąca (lub w krótszym terminie, jeśli wymagają tego lokalne przepisy prawa). Informacje na temat ewentualnych wyjątków od tego prawa – zob. punkt 13 poniżej;

13.2. Prawo do zapewnienia prawidłowości danych: użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o sprostowanie (lub aktualizację) wszelkich swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe (lub nieaktualne) bądź niekompletne;

12.3 Prawo do usunięcia danych: użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o zaprzestanie wykorzystywania i/lub usunięcie jego danych osobowych;

12.4 Prawo do ograniczenia lub kontroli przetwarzania: użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Prawo to obowiązuje wyłącznie w sytuacjach, gdy nie musimy już wykorzystywać danych osobowych do osiągnięcia celu, w którym zostały one zebrane, a główna przyczyna przetwarzania danych nie jest już istotna;

12.5 Prawo do otrzymania/przekazania danych: użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania przekazanych nam przez niego danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w związku z realizacją łączącej nas z użytkownikiem umowy, w uporządkowanym, powszechnie używanym formacie umożliwiającym odczyt maszynowy. Użytkownikowi przysługuje również prawo do przekazania (lub wezwania nas do przekazania) takich danych osobowych innej organizacji. Dodatkowe informacje o tym, jak użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych, podano w punkcie 13 poniżej;

12.6 Prawo do zgłoszenia sprzeciwu: użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu (jeśli naszym uzasadnieniem dla przetwarzania danych jest fakt, że przetwarzanie jest niezbędne w naszym uzasadnionym interesie, chyba że taki interes jest wystarczająco istotny, aby unieważnić sprzeciw użytkownika).

13 JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

13.1 Istnieje kilka wyjątków od tego ogólnego prawa, co oznacza, że w niektórych okolicznościach można odmówić dostarczenia pewnych wymaganych danych osobowych, m.in. jeśli:
13.1.1 informacje te nie są danymi osobowymi użytkownika i go konkretnie nie dotyczą;

13.1.2 informacje dotyczą osoby trzeciej lub są z nią związane, przy czym nie w każdych okolicznościach istnieje racjonalne uzasadnienie dla ujawnienia takich informacji, ponieważ zawierają one szczegółowe dane dotyczące takiej osoby trzeciej, a osoba ta nie wyraziła zgody na ich ujawnienie;

13.1.3 informacje te znajdują się już w posiadaniu użytkownika;

13.1.4 informacje są prawnie chronione; lub

13.1.5 przepisy ustawowe ograniczają ujawnianie takich informacji.

13.2 Jeżeli użytkownik już wcześniej składał wnioski dotyczące danych, przekażemy mu jedynie te aktualizacje lub uzupełnienia jego danych, których dokonaliśmy od czasu złożenia przezeń ostatniego wniosku.

Jeśli użytkownik chciałby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, może przesłać wniosek do Collingwood Learning Solutions Ltd.
Bridge Mills
Huddersfield Road
Holmfirth
HD9 3TW
[email protected]
podając w temacie wiadomości e-mail lub pisma „Subject Access Request” (wniosek osoby o dostęp). Wniosek wymaga uzasadnienia, a ponadto użytkownik powinien również dokładnie wskazać, do jakich danych chciałby uzyskać wgląd oraz jakiego okresu dotyczy jego wniosek.

14. CZY COLLINGWOOD POZYSKUJE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA Z JAKICHKOLWIEK INNYCH ŹRÓDEŁ?

14.1 Dane osobowe użytkownika pozyskujemy z wielu źródeł, w tym ze szkoły lub uczelni.
14.2 Monitorujemy komunikację prowadzoną w naszych sieciach, w tym także w sieciach telefonii stacjonarnej i komórkowej. Zebrane informacje mogą być poddawane okresowemu przeglądowi przez upoważniony personel w celu zapewnienia przestrzegania naszych zasad polityki oraz wykrycia wszelkich przypadków korzystania z naszej infrastruktury i systemów IT przez osoby nieupoważnione.

15. W JAKI SPOSÓB ZAPEWNIA SIĘ PRAWIDŁOWOŚĆ I AKTUALNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

15.1 Zależy nam na zapewnieniu prawidłowości i aktualności przechowywanych przez nas danych. Jest to dla nas konieczne zarówno ze względu na obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych, jak i na codzienne zarządzanie naszą współpracą z użytkownikiem.

15.2 Z tych i innych powodów związanych z zarządzaniem współpracą z nami prosimy o powiadamianie nas o wszelkich zmianach danych użytkownika (zob. punkt 16 „Jakie kroki można podjąć w razie wątpliwości dotyczących danych osobowych użytkownika”, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kontaktu z nami) możliwie jak najszybciej, abyśmy mogli zaktualizować prowadzoną przez nas dokumentację.

16. JAKIE KROKI MOŻNA PODJĄĆ W RAZIE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA?

16.1 Wszelkie wątpliwości lub problemy można zgłosić firmie Collingwood Learning Solutions Ltd.
Bridge Mills
Huddersfield Road
Holmfirth
HD9 3TW
[email protected].
Dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej odpowiedzieć na zapytanie użytkownika.
16.2 Jeśli po podjęciu takich działań użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany naszą odpowiedzią, może złożyć oficjalną skargę w swoim miejscowym organie nadzoru (np. w Biurze Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii).
Załącznik 1
KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE

1. Imię, drugie imię i nazwisko, adres szkoły, adres e-mail;
2. jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną działającą na rzecz szkoły lub uczelni, informacje finansowe (np. dane rachunku bankowego); oraz
3. elektroniczne dane identyfikacyjne użytkownika, jeśli są konieczne do dostarczenia narzędzi edukacyjnych (np. login, hasła, adres IP, identyfikatory online/pliki cookie, dzienniki, czasy dostępu i połączenia).

W ramach współpracy z użytkownikiem Collingwood może gromadzić i przetwarzać dodatkowe kategorie danych osobowych, które nie zostały wskazane powyżej, np. jeśli zostały one dobrowolnie ujawnione nam przez użytkownika. Zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi będziemy przejrzyście informować o naszych działaniach podejmowanych w związku z jakimkolwiek nowym przetwarzaniem danych osobowych.