Ugrás a főoldalra

adatvédelmi szabályzat

Collingwood Learning Solutions Ltd
Az adatvédelemre és a cookie-k használatára vonatkozó tájékoztatás
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

A Collingwood Learning Solutions Ltd (a továbbiakban „Collingwood”) nagyra becsüli ügyfeleit, akiknek oktatási eszközeit és anyagait kínálja, és megérti az adatvédelem bizalmon és tiszteleten alapuló kapcsolatok kialakulásában játszott, jelentős szerepét.

1. MI A JELEN IRÁNYELV CÉLJA?

1.1. E dokumentum célja annak ismertetése, miként kezeli folyamatai részeként a Collingwood az Ön adatait, illetve milyen jogokkal rendelkezik Ön saját személyes adatait illetően.

Általánosságban fogalmazva a Collingwood jogos üzleti érdekeiből, valamint az Ön és a Collingwood között fennálló üzleti kapcsolat részeként kezeli az Ön személyes adatait. Annak ismertetését, hogy mely célokból kezeli a Collingwood az Ön személyes adatait, e fejezet, valamint a későbbiekben a Collingwood által esetlegesen kiadott, illetve frissített egyéb tájékoztatások tartalmazzák.
A jelen irányelvet a Collingwood bármikor visszavonhatja, módosíthatja, illetve kiegészítheti.

2. KIKRE VONATKOZIK A JELEN IRÁNYELV?

2.1. A jelen irányelv minden olyan személlyel kapcsolatos adatokra vonatkozik, akik személyes adatait – hivatalos megfogalmazásban: személyazonosításra alkalmas adatait – a Collingwood kezeli: létrehozza, megkapja, megosztja, megváltoztatja, illetve megsemmisíti.

A Smashed Program 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Smashed programba egyénileg bejelentkező diákok esetében véletlenszerűen generált felhasználónevek használunk, és így a diákok személyes adatait nem gyűjtjük.  

A Smashed programban csak a tanárok személyes adatai kerülnek gyűjtésre.

3. MILYEN CÉLOKBÓL KEZELI A COLLINGWOOD A SZEMÉLYES ADATOKAT, ÉS MIKÉNT BIZTOSÍTJA, HOGY EZ TISZTESSÉGESEN ÉS JOGSZERŰEN TÖRTÉNIK?

3.1. A Collingwood által kezelt személyes adatok lehetséges típusainak listája az 1. mellékletben található.

3.2. A jelen dokumentumban ismertetett kezelési eljárásnak egy vagy több jogi alapja is lehet.

3.3. A személyes adatokat általában az érintettek hozzájárulása alapján kezeljük. Kiskorúak személyes adatait szüleik, gyámjaik hozzájárulása alapján kezelünk. A hozzájárulás bármikor szabadon visszavonható.

3.4. A személyes adatok kezelésének alapja lehet jogos érdekeink érvényesítése is. Jogos érdeknek tekintjük azon erőfeszítéseinket, hogy a fiatalokat a fiatalkori alkoholfogyasztás veszélyeiről tájékoztassuk.

3.5. Az általunk kezelt adatok nem feltétlenül strukturált egységbe rendezettek, lehetnek például papíralapúak vagy akár e-mailben kapottak is. Más személyes adatok strukturált formában – számítástechnikai vagy egyéb rendszerben, alkalmazásban vagy adatbázis részeként érkeznek, amelyeket esetleg külső fél birtokol vagy üzemeltet. Ilyen esetekben szerződés révén biztosítjuk, hogy az adott külső fél megfeleljen a személyes adatok védelmét biztosító jogszabályi és egyéb előírásoknak.

4. MIÉRT FONTOS AZ ADATVÉDELEM?

4.1 A Collingwood tiszteletben tartja az egyének személyes adataikhoz fűződő jogait.
Ezen jogok körét az Európai Gazdasági Térségben (vagyis az Európai Unió területén, valamint Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában) az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (2016/679, a továbbiakban az angol megnevezés rövidítésével hivatkozva: „GDPR”), valamint az adatvédelemről szóló helyi szabályozások határozzák meg. A GDPR minden olyan esetre vonatkozik, amelyben az adatkezelő (vagy az adatkezelő nevében tevékenykedő adatfeldolgozó) az Európai Gazdasági Térség területén élő személyek személyes adatait dolgozza fel. A GDPR előírja, hogy az adatkezelő a megfeleljen a (jelen dokumentum 6. fejezetében ismertetett) adatvédelmi elveknek, és korlátokat szab az adatfeldolgozás tekintetében. Egyes kifejezések a GDPR-ben az általános szóhasználatban megszokottól eltérő jelentéssel bírnak (lásd a jelen dokumentum 5. fejezetében).
A Collingwood a GDPR mellett minden olyan ország saját, adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírásainak is megfelel, amelyben tevékenykedik. A jelen tájékoztatás például az Amerikai Egyesült Államok gyermekek személyiségi jogainak online védelméről szóló rendeletének (Children’s Online Personal Protection Act) figyelembevételével készült.

5. A GDPR KULCSKIFEJEZÉSEINEK ÉRTELMEZÉSE

5.1. Az adatkezelő az a személy, aki meghatározza a személyes adatok feldolgozásának tényleges, illetve valószínűsíthető céljait és módjait. Az adatkezelő egyaránt lehet alkalmazó és működtető vállalat alkalmazottja. Az adatkezelő adatfeldolgozót nevezhet ki, aki az adatkezelő nevében és megbízásából az adatfeldolgozást elvégzi.

5.2. Személyes adatnak (avagy személyazonosításra alkalmas adatnak) minősül bármely olyan adat, amely egy konkrét, élő személyre vonatkozik. „Személynek” tekintendő az az egyén, aki közvetve vagy közvetlenül beazonosítható. Ez a beazonosítás jellemzően a személy egy vagy több azonosító adata – a neve, valamely azonosítószáma, helyadatai, online azonosítója, valamint egy vagy több testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, illetve társadalmi azonosságára vonatkozó adatok – révén történik. Azon személy adatvédelmi megnevezése, akire a kérdéses adatok vonatkoznak: „érintett”.

5.3. Adatfeldolgozásnak minősül szinte minden, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

6. MILYEN ELVEK VONATKOZNAK AZ ADATVÉDELEMRE?

6.1. A Collingwood az alábbi adatvédelmi elveket érvényesíti:

6.2. Átláthatóság: a személyes adatok feldolgozása a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, tisztességesen, átlátható módon történik

6.3. Célhoz kötöttség: személyes adatok feldolgozása kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból történik

6.4. Adattakarékosság: a gyűjtött személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre korlátozódnak

6.5. Pontosság: a gyűjtött adatok pontosak és, szükség esetén, naprakészek

6.6. Adatmegőrzés: a személyes adatok olyan formában kerülnek megőrzésre, hogy azok alapján az érintettek kizárólag a szükséges ideig és az adatfeldolgozás céljainak megfelelően legyenek beazonosíthatók

6.7. Az adatok integritása, bizalmas jellege és biztonsága: az adatok biztonságos módon kerülnek feldolgozásra, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni, műszaki, illetve szervezeti jellegű védelmet is ideértve

6.8. Az adatok Európai Gazdasági Térségen kívüli országban továbbítása: Az Európai Gazdasági Térségben keletkezett, illetve szolgáltatott személyes adatok, kizárólag a megfelelő védelemnek a személyes adatok címzettjével kötött szerződés keretében történő biztosításával kerülnek továbbításra az Európai Gazdasági Térségen kívülre. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatás a 9. fejezetben található.

6.9. Végül, de nem utolsósorban, a Collingwood tiszteletben tartja az Ön, mint a személyes adatok érintettje által élvezett jogokat (lásd a 12. fejezetben).

7. MELY CÉLOKRA HASZNÁLJA A COLLINGWOOD A SZEMÉLYES ADATOKAT?

7.1 A Collingwood az Ön személyes adatait elsősorban annak érdekében használja, hogy oktatási anyagait Ön számára elérhetővé tehesse.

7.2 Emellett az alábbi célok is szükségessé tehetik a Collingwood számára az Ön személyes adatainak feldolgozását:

7.2.1 jogszabályi és/vagy egyéb szabályozási követelményeknek történő megfelelés;

7.2.2 Az Önnel történő kommunikáció, az Ön tájékoztatása híreinkről, újdonságainkról;

7.2.3 élő videoközvetítés, például, de nem kizárólag, a Zoom, illetve a Microsoft Teams alkalmazások révén;

7.2.4 a hálózat- és információbiztonság, valamint saját információkezelési és biztonsági céljaink elérésének biztosítása;

7.2.5 bűncselekmények felismerése és megelőzése, ennek keretében, amennyiben szükséges, a csalások, illetve munkavédelmi incidensek kockázatainak felmérése, illetve megelőzése;

7.2.6 összesített, illetve statisztikai szintű elemzési és teljesítményértékelési tevékenységek a Collingwood jogos üzleti érdekeiből fakadóan, valamint a teljesítmény értékelésének elősegítésére;

7.2.7 az Önt érintő, napi szintű vállalati tevékenységek – itt hasznosak például az Ön elérhetőségi adatai.

7.3 A fentiekben ismertetett módon történő adatkezelés időnként, nyilvántartás-kezelési irányelveinknek megfelelően (szükség esetén és megfelelő módon) az Önnel kötött megállapodásunk hatályának megszűnése után is folytatódhat. Ilyen lehet például, ha az adatok ilyen kezelése peres eljárás részeként, vitarendezés miatt vagy valamely követelmény értelmében szükséges.

8. HOZZÁFÉRHET KÜLSŐ FÉL A SZEMÉLYES ADATOKHOZ?

8.1. Személyes adatait az Önnel fennálló szerződéses viszonyunk teljes időtartama alatt megoszthatjuk külső felekkel, például, de nem kizárólag, a fent ismertetett adatfeldolgozási célokból; a személyes adatok külső felekkel történő megosztása a Collingwood és Ön között fennálló üzleti kapcsolat megszűnését követően is megtörténhet, amennyiben ez szükségessé válik, vagy kötelezettségeink teljesítéséhez erre ésszerű okunk van.

8.2. Ilyen külső feleknek tekinthetők például a szolgáltatók, az Ön oktatási intézménye, valamint a Collingwood bármely potenciális vásárlója.

8.3. Személyes adatok a nevünkben szolgáltatást nyújtó szolgáltatókkal történő megosztás esetén ezen szolgáltatók az Európai Gazdasági Térségben érvényben lévő adatvédelmi törvény értelmében adatfeldolgozóknak minősülnek, és, mint ilyenek, kötelesek megfelelni az adatfeldolgozókra vonatkozó jogszabályokban, valamint a közöttük és a Collingwood között létrejött, írásos megállapodásban foglaltaknak.

9. KIKERÜLNEK SZEMÉLYES ADATOK AZ EGYESÜLT KIRÁLYÁGON, ILLETVE AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE?

9.1. Az Ön Európai Gazdasági Térség területén létrehozott, illetve szolgáltatott személyes adatait a Collingwood jogos üzleti érdekeiből fakadóan, a jelen tájékoztatásban, valamint az átláthatóságra vonatkozó egyéb nyilatkozatokban, szabványokban és irányelvekben foglaltak alapján, időnként szükséges lehet az Egyesült Királyságon, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítani.

Felhívjuk figyelmét: lehet, hogy személyes adatait illetően Önt az Egyesült Királyság, illetve az Európai Gazdasági Térség területén kívüli, helyi adatvédelmi szabályozások a hazájában megszokottnál szűkebb jogkörrel ruházzák fel. A Collingwood azonban minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik biztosítani,hogy személyes adatait e helyeken is biztonságosan, a jelen dokumentumban, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően kezeljék. Olyan megállapodásokat kötünk például, amelyek garantálják a személyes adatok biztonságát, és biztosítjuk, hogy a személyes adatok ilyetén továbbítása megfelelő biztonsági intézkedések mellett történik.

9.2. Amennyiben személyes adatait adatfeldolgozók kezelik, előfordulhat, hogy ezek némelyike az Egyesült Királyságon, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívül tevékenykedik. Szükség lehet az Egyesült Királyságon, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülről működtetett adatközpontok és műveleti létesítmények igénybe vételére, például kiszolgálók cseréje során. Egyes szolgáltatók nem egyetlen helyen, hanem a világon elszórva, több helyszínen, felhőalapú megoldásban tárolják az adatokat.

10. MIKÉNT GONDOSKODIK A COLLINGWOOD AZ ADATOK BIZTONSGÁGÁRÓL?

10.1. Ügyfeleink személyes adatainak biztonságát számos irányelv, szabvány és egyéb szabályozás biztosítja.

10.2. Műszaki és szervezeti megoldásokkal biztosítjuk a személyes adatok biztonságát és azt, hogy ezen – akár papíralapú, akár elektronikus formátumú – adatok kizárólag megfelelő felhatalmazással rendelkezők számára kerülnek továbbításra.

10.3. Műszaki és szervezeti megoldások révén biztosítjuk az általunk gyűjtött adatok biztonságát, és mindig a kérdéses adatok természetének figyelembevételével döntjük el, milyen intézkedés révén védjük azokat, illetve miképpen lehet a leghatékonyabban megakadályozni az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést.

11. MENNYI IDEIG TÁROLJA A COLLINGWOOD AZ ADATOKAT?

11.1 Az általunk gyűjtött személyes adatokat az oktatási eszközeink hozzáférhetővé tételétől számított három évig tároljuk.
Ezt követően a személyes adatokat biztonságos módon, a jogszabályi és előírásos követelmények betartása mellett megsemmisítjük, vagy, ha az előírások úgy kívánják, tovább őrizzük.

11.2 A személyes adatokat kizárólag a jelen dokumentumban ismertetett célok által megkívánt ideig tároljuk; nem tárolunk továbbá olyan személyes adatot, amelyről akár eleve, akár az érintett közlése nyomán tudjuk, hogy már elavultak.

12. COOKIE-K

12.1 A weboldalak és alkalmazások zöméhez hasonlóan a mi weboldalunk is használ cookie-kat, szkripteket, követő képpontokat, entitáscímkéket és adatgyűjtő jeleket (angol megnevezéssel pixel tag-eket, etag-eket, illetve web beacon-okat), valamint egyéb, ezekhez hasonló megoldásokat (gyűjtőnéven „cookie-kat”). Ezt annak érdekében tesszük, hogy weboldalaink látogatóiról, alkalmazásaink felhasználóiról, valamint, erről szóló megállapodás alapján, bizonyos külső weboldalak látogatóiról meghatározott adatokat gyűjtsünk, és azokat eltároljuk.

12.2 A jelen fejezet magyarázattal szolgál arra, mik ezek a cookie-k, és részletesen ismerteti a weboldalunkon használt cookie-kat. Tisztázza továbbá, mi célból használjuk az egyes cookie-kat, és arról is tájékoztat, milyen választási lehetőségei vannak weboldalaink látogatóinak a cookie-kat illetően.

12.3 Weboldalunkon különféle cookie-kat használunk. Ezek között találhatók a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k, a weboldal teljesítményének növelésére szolgáló cookie-k, a weboldal használatának elemzésére szolgáló cookie-k, valamint a weboldal funkcióinak működését elősegítő cookie-k (az egyes cookie-típusokról bővebben a „Mire használja weboldalunk a cookie-kat?” fejezetben esik szó). A cookie-kat a Collingwood vagy egy külső vállalat állítja be. Amikor Ön első alkalommal lép weboldalunkra, a rendszer rákérdez, hogy engedélyezi-e Ön a weboldal működése szempontjából nem elengedhetetlenül szükséges cookie-k használatát – az ilyen cookie-kat az Ön eszközein kizárólag az Ön beleegyezésével használja weboldalunk. Ha beleegyezett az ilyen cookie-k használatába, a későbbiekben bármikor meggondolhatja magát, és a cookie-k működését webböngészője, illetve eszköze beállításaiban letilthatja (erről részletesebben az „A cookie-k kezelése” fejezetben olvashat). Amennyiben kérdése van a cookie-használati gyakorlatunkat illetően, vegye fel velünk a kapcsolatot a jelen tájékoztatás végén megadott elérhetőségeink bármelyikén.

12.4 Mik is a cookie-k?

A cookie-k információt tartalmazó, alfanumerikus karakterláncok, amelyeket az adott weboldal az Ön eszközének merevlemezén tárolt cookie-fájlhoz továbbít. A cookie-k jellemzően az alábbi információkat tartalmazzák: a domén neve, amelyről a cookie származik, a cookie „élettartama”, valamint egy – általában véletlenszerűen kiválasztott – érték. Az egyéb technológiai megoldások, amelyeket hasonló céllal alkalmaz weboldalunk, ettől némileg eltérő módon működnek.

12.5 Forrásukat tekintve kétféle cookie-t használunk:

 • Az úgynevezett belső cookie-k (angolul „first party cookies”) közvetlenül a mi vállalatunktól származnak, és kerülnek az Ön eszközére, amikor weboldalunkra látogat;
 • A külső cookie-k (angolul „thrid party cookies”) pedig üzleti partnereinktől származnak, és a mi weboldalunkon, illetve partnereink weboldalán kerülnek alkalmazásra.

A cookie-k élettartamukat tekintve is két csoportra oszthatók: az úgynevezett munkamenet cookie-kra (angolul „session cookies”), illetve a maradandó cookie-kra (angolul „persistent cookies”). A munkamenet-cookie-k az Ön eszközén csak ideiglenesen tárolt fájlok, amelyek feladata az Ön weboldallal kapcsolatos beállításainak rögzítése; a munkamenet-cookie-k azonnal és automatikusan törlődnek eszközéről, amint Ön bezárja a weboldalt. A maradandó cookie-k a weboldal bezárása után is böngészője egy alkönyvtárában maradnak, egészen a lejárati idejükig, vagy amíg Ön nem törli őket.

A cookie-k hasznos fájlok, mert segítségükkel a weboldal képes felismerni az eszközt, amelyben megnyitották. A cookie-król részletesebben a www.allaboutcookies.org weboldalon olvashat (angol, német, spanyol és francia nyelven).

12.6 Mire használja weboldalunk a cookie-kat?

Ez a weboldal az alábbi cookie-kat, az alábbi célokból használja:

 • A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k: Ezen a cookie-k alkalmazása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy Ön a weboldalon navigálni tudjon, és használhassa az oldal kínálta funkciókat – például, hozzáférhessen annak védett tartalmaihoz. Ezek nélkül a cookie-k nélkül a weboldal, valamint az oldalon kínált szolgáltatások nem működnek megfelelően: nem lehet például online vásárolni rajta, a nem lehet elektronikus számlát kiállítani.
  A weboldalunk működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k közé tartoznak például a tartalomkezelő cookie-k, amelyek a weboldalon futó tartalomkezelő rendszer működéséhez szükségesek, valamint a sablonpreferencia-cookie-k, amelyek a weboldal mobileszközökön megjelenő változatához elengedhetetlenek, és lehetővé teszik, hogy az oldal pontosan úgy jelenjen meg a képernyőn, ahogy a készítők kívánják.
 • A weboldal teljesítményének növelésére, illetve a weboldal használatának elemzésére szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k adatokat gyűjtenek arról, miként használják a látogatók a weboldalt – például, melyik oldalt nyitják meg a legtöbbször, milyen hibaüzeneteket kapnak. A cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek révén a látogatók egyedileg beazonosíthatók. Az ezen cookie-k által gyűjtött adatok általában összesített formában kerülnek feldolgozásra, így nem kötődnek egy-egy konkrét felhasználóhoz. Alkalmazásuk célja a weboldal működésének javítása, és annak mélyebb megértése, miként használják a látogatók a weboldalt. Példaként felhozható a Google Analytics szolgáltatás, amelyet weboldalunk használatának elemzésére veszünk igénybe. Ez az eszköz a megszokott internetes naplóadatokat, valamint a látogatók tevékenységére vonatkozó adatokat gyűjt a cookie-k révén, majd a gyűjtött adatokat összesíti, így azok nem alkalmasak a látogatók egyedi beazonosítására. Az Ön IP-címét (internetes címét), illetve az arra vonatkozó adatokat, miként használja Ön a weboldalunkat, a Google-hoz továbbítja a rendszer, ahol ezeket annak elemzésére használják, hogyan használják a látogatók a weboldalt, segítségükkel statisztikai jelentés készül a weboldal használatáról, és a demográfiai, illetve érdeklődési körökre vonatkozó adatokból profil készül a weboldal látogatóinak összességéről. Itt áttekintést talál a Google Analytics adatvédelmi politikájáról. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Google Analytics bármely weboldalon adatokat gyűjtsön az Ön tevékenységéről, itt tilthatja le azt.
 • A weboldal funkcióinak működését elősegítő cookie-k: Ezen cookie-k teszik lehetővé, hogy a weboldal „emlékezzen” az Ön által választott beállításokra (például az Ön felhasználónevére, a választott nyelvre
  vagy épp arra, mely régióban tartózkodik Ön), és gazdagabb, az Ön igényeinek még inkább megfelelő funkciókészletet kínálhasson. Ezek a cookie-k tárolják azt is, ha például Ön megváltoztatja a weboldal betűméretét, a használt betűtípust, illetve a weboldal bármely más, változtatható elemének felhasználó által módosítható beállításait. Mindezeken felül a weboldal Ön által igényelt szolgáltatásainak – például videók lejátszása, hozzászólás írása és közzététele – biztosításához is szükségesek az ilyen típusú cookie-k. Az ezen cookie-k által gyűjtött adatok anonimizálhatók, és nem képesek az Ön tevékenységét más weboldalakon követni.
  Weboldalunkon használhatunk olyan cookie-t (úgynevezett preferencia cookie-t), amelynek köszönhetően Önnek nem kell minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkra fellép, megadnia a (például tartózkodási helyére vagy épp az Ön által preferált nyelvre vonatkozó) beállításokat. E cookie alkalmazását Ön a weboldal „Emlékezzen rám ezen az eszközön „ (angolul „Remember me on this device”) opciójára kattintva engedélyezheti; ne engedélyezze ezt a funkciót olyan eszközön, amelyet más is használ. Ez a cookie nem rögzíti az Ön születési dátumát.

12.7 Egyes szolgáltatókat is megbízhatunk, hogy részünkre cookie-kat helyezzenek el partnereink weboldalain. Ezen cookie-k feladata, hogy adatokat gyűjtsenek az adott weboldalak egyes szekcióinak látogatottságáról, valamint arról, ha az adott weboldal látogatói a mi termékeinket ott megvásárolják. Az ilyen cookie-k által gyűjtött adatok közé tartozhatnak például a bevásárlókosár-adatok, a megtekintett termékoldalak, vásárolták-e az adott oldalon termékünket, mely termékeinkre kerestek a látogatók.

12.8 A cookie-k kezelése

Webes böngésző (például Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) használatakor a böngésző beállításaiban Önnek lehetősége van a weboldalunkon használt cookie-k engedélyezésére, illetve letiltására. A cookie-k kezelésére az Ön által használt böngészőben kínált lehetőségekről bővebben a böngésző használati ismertetőjében, illetve Segítség funkciójában tájékozódhat. Ha a fentiekben megnevezettektől eltérő böngészőt vagy másféle eszközt használ, érdemes ellenőriznie, hogy a cookie-kra vonatkozó beállítások megfelelőek az Ön számára. Itt talál segítséget a cookie-k böngészőben történő kezeléséhez. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben semmilyen cookie használatát nem engedélyezi, előfordulhat, hogy weboldalunk egyes interaktív tartalmait nem fogja tudni használni.

13. MILYEN JOGOKKAL RENDELKEZIK ÖN A SZEMÉLYES ADATAIT ILLETŐEN?

Ön (illetve, amennyiben Ön adatvédelmi szempontból nem minősül felnőttkorúnak, szülője vagy gyámja) az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatait illetően:

13.1. Hozzáférési jog: Önnek jogában áll hozzáférni az általunk Önről gyűjtött adatokhoz (erről a “Miként férhet Ön a személyes adataihoz” fejezetben olvashat); jogában áll Önnek betekintést kapni az általunk gyűjtött személyes adatokba – az ilyen igényeket igyekszünk legkésőbb egy hónapon belül (vagy, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ennél rövidebb határidőt írnak elő, azon belül) teljesíteni. Az ezen jogával kapcsolatos kivételekről a 13. fejezetben olvashat;

13.2. Az adatok pontosságának joga: Önnek jogában áll igényelni az általunk pontatlanul rögzített (vagy időközben elavult), illetve hiányos személyes adatainak pontosítását;

13.3 A személyes adatok törlésének joga: Önnek jogában áll igényelni, hogy személyes adatait ne használjuk, és/vagy töröljük;

13.4 Az adatkezelés korlátozásának, illetve az adatkezelés felülvizsgálatának igényléséhez fűződő jog: Önnek jogában áll korlátozni az általunk gyűjtött személyes adatainak általunk történő feldolgozását. E joga csak akkor érvényesül, ha már nem áll fenn az ok, ami miatt az Ön személyes adatait begyűjtöttük, és az adatok feldolgozására már nincsen szükség;

13.5 Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk az Öntől kapott felhatalmazás alapján feldolgozott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá jogosult Ön arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy az ilyen továbbítást kérje). A személyes adataihoz történő hozzáférés mikéntjéről bővebben a 13. fejezetben esik szó;

13.6 A tiltakozáshoz való jog: Önnek jogában ál tiltakozni az általunk birtokolt személyes adatai általunk történő feldolgozása ellen (amennyiben a személyes adatok feldolgozása szükségességének okaként saját, jogos üzleti érdekünket jelöljük meg, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy ez a jogos üzleti érdek nagy jelentőségénél fogva elsőbbséget élvez az Ön érdekeivel szemben).

14 MIKÉNT FÉRHET ÖN A SZEMÉLYES ADATAIHOZ?

14.1 A saját személyes adataihoz történő hozzáférés jogát illetően vannak kivételek, vagyis az ilyen irányú igényt visszautasíthatjuk, amennyiben például:

14.1.1 az adatok, amelyekbe Ön betekintést igényel, nem az Ön személyes adatai, és nem konkrétan Önnel kapcsolatosak;

14.1.2 a kérdéses adatok harmadik félre vonatkoznak, vagy harmadik felet érintenek – ilyenkor nem feltétlenül ésszerű hozzáférést biztosítani az adatokhoz, lévén azok olyan harmadik félre vonatkozó információkat is tartalmazhatnak, aki nem egyezett bele az adatok hozzáférhetővé tételébe;

14.1.3 Ön már birtokában van a kérdéses adatoknak;

14.1.4 a kérdéses adatok jogi védettséget élveznek; illetve

14.1.5 a kérdéses adatok hozzáférhetővé tételét érvényes jogszabály korlátozza.

14.2 Amennyiben Ön korábban már igényelte a személyes adataiba történő betekintést, a későbbiekben csak a legutóbbi ilyen igénye benyújtásának dátuma után történt adatmódosításokról, illetve -kiegészítésekről tájékoztatjuk.

Amennyiben betekintést kér az általunk tárolt személyes adataiba, az alábbi postai, illetve e-mail-címen jelezze: Collingwood Learning Solutions Ltd
Bridge Mills
Huddersfield Road
Holmfirth
HD9 3TW
[email protected]
A címsorba ezt írja: “Subject Access Request” („Érintett kérelme a személyes adataihoz történő hozzáférésre”). A levélben közölje igénye indoklását, és pontosan nevezze meg, mely időszakból származó, mely adataihoz kíván hozzáférni.

15. GYŰJT A COLLINGWOOD SZEMÉLYES ADATOKAT MÁS FORRÁSOKBÓL IS?

15.1 Személyes adatait többféle forrásból, például az Ön tanintézményeitől szerezzük be.

15.2 Nyomon követjük az elektronikus hálózatainkon – közöttük az irodai és mobilhálózatokon – folytatott kommunikációt. Az így gyűjtött adatokat időnként erre felhatalmazott alkalmazottaink ellenőrizhetik annak biztosítása érdekében, hogy a kommunikáció megfelel vállalati irányelveinknek, valamint, hogy észlelhessük számítástechnikai eszközparkunk és hálózatunk illetéktelen használatát.

16. MIKÉNT GONDOSKODIK A COLLINGWOOD A SZEMÉLYES ADATOK PONTOSSÁGÁRÓL ÉS NAPRAKÉSZSÉGÉRŐL?

16.1 Igyekszünk elérni, hogy a Collingwood által tárolt személyes adatok mindig pontosak és naprakészek legyenek. Erre egyrészt a vonatkozó adatvédelmi törvény kötelez minket, másrészt a vállalatunk és Ön között fennálló kapcsolat napi szintű kezelése miatt szükséges.

16.2 Ezen okok, valamint az Önnel fennálló kapcsolatunk kezelése miatt kérjük, hogy a személyes adataiban beállott bárminemű változás esetén a lehető legrövidebb időn belül értesítsen minket (a tájékoztatás módjáról a 16. fejezetben („Mi a teendő, ha probléma adódik a személyes adatokat illetően”) esik szó), hogy a kérdéses adatokat a lehető leghamarabb frissíthessük.

17. MI A TEENDŐ, HA PROBLÉMA ADÓDIK A SZEMÉLYES ADATOKAT ILLETŐEN

17.1 A személyes adataival kapcsolatos aggodalmait, kifogásait az alábbi postai, illetve e-mail-címen jelezze vállaltunk felé: Collingwood Learning Solutions Ltd
Bridge Mills
Huddersfield Road
Holmfirth
HD9 3TW
[email protected].
Kérését igyekszünk a lehető leghamarabb kivizsgálni.

17.2 Amennyiben válaszunkat nem találja kielégítőnek, Önnek jogában áll a megfelelő helyi szervnél (az Egyesült Királyságban például az Egyesült Királyság informatikai biztosának hivatalánál) hivatalos panasszal élni.

1. melléklet

AZ ÁLTALUNK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK LEHETSÉGES TÍPUSAI

1. név (vezetéknév, középső név, utónév), a tanintézmény címe és e-mail-címe;
2. amennyiben Ön természetes személyként egy tanintézmény nevében lép fel: pénzügyi adatok (pl. bankszámla-információk); valamint
3. az Ön azonosítására szolgáló elektronikus adatok (pl. bejelentkezési adatok és jelszavak, IP-címek, online azonosítók/cookie-k, naplófájlok, a hozzáférés és kapcsolódás időpontjára és időtartamára vonatkozó adatok), amennyiben az oktatási eszközeink biztosítása érdekében azokra szükség van.

Az Önnel fennálló kapcsolat időtartama alatt a Collingwood a fentiektől eltérő típusú személyes adatokat is gyűjthet Önről, például azokat, amelyeket Ön önként közölt velünk. Amint erre a vonatkozó jogszabályok is köteleznek minket, minden alkalommal értesítjük Önt, amikor személyes adatai általunk feldolgozásra kerülnek.